Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (podobnie jak innych ponadpodstawowych szkół publicznych powiatu pilskiego) odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru.

Wskazówki dla kandydata do klasy pierwszej:

Od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. (godz.15.00) zaloguj się na stronie www.pila.edu.com.pl. Zapisz sobie login, który otrzymasz i hasło; będzie to później potrzebne. Na w/w stronie wpisz wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę, w której chciałbyś podjąć naukę. Możesz wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna. Na pierwszej pozycji wpisz klasę/szkołę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej. Nie ponosisz żadnego ryzyka wybierając nawet klasę, do której  jest najwięcej chętnych. Jeżeli nie dostaniesz się do klasy, którą wybrałeś na I pozycji, zostaniesz automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrałeś na II pozycji (w trakcie losowania do klasy na II pozycji wyprzedzisz osoby z niższymi punktami), następnie III, IV, V itd. W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) wybierz  większą liczbę oddziałów (minimum 5), aby uniknąć sytuacji, w której nie zostaniesz nigdzie przydzielony i będziesz musiał na własną rękę szukać szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Szkoła, którą wybierzesz na pierwszej pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dokona weryfikacji wprowadzonych przez ciebie danych. Łączna liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

Od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. (godz.15.00) przynieś do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru (wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru) podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl.

21 czerwca 2024 r. otrzymasz  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3 lipca 2024 r. odbierzesz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 5 lipca 2024 r. (godz. 15.00) ponownie zaloguj się na stronę www.pila.edu.com.pl, a następnie wpisz do formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

Do 5 lipca 2024 r. (godz. 15.00) przynieś do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)). Jeżeli zdecydujesz złożyć oryginały warto przynieść ze sobą pozostałe wymagane dokumenty.

Dnia 11 lipca 2024 r. (godz. 12.00) zaloguj się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdź, do której klasy/szkoły zostałeś zakwalifikowany. Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń w szkole.

W dniach od 11 lipca do 17 lipca 2024 r. (godz. 15.00)  przynieś do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zrobiłeś tego wcześniej) oraz pozostałe dokumenty.

Dostarczenie w/w oryginałów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole/ klasie.

Brak złożenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do klasy w szkole innej niż pierwszego wyboru, musisz odebrać dokumenty ze szkoły I wyboru i zanieść je do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany.

UWAGA!

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do danej klasy/szkoły, ale mimo wszystko chciałbyś podjąć naukę w innej szkole (np. poza powiatem pilskim), PROSIMY, jak najszybciej poinformuj o tym szkołę. Często zdarza się, że z miejsca, które się zwalnia chętnie korzysta ktoś inny, komu zabrakło niewiele punktów.

Jeżeli zgłosiłeś się w elektronicznym systemie do jednej z publicznych szkół powiatu pilskiego, a przed 5 lipca podjąłeś jednak decyzję o nauce w szkole niepublicznej, PROSIMY, nie składaj/ wycofaj dokumenty ze szkoły publicznej, aby niepotrzebnie nie zajmować miejsca innym podczas przydzielania kandydatów do szkół/klas.


Dnia 18 lipca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w szkole opublikowana zostanie ostateczna lista przyjętych. Informacje o przyjęciu do szkoły znajdziesz po zalogowaniu się na stronę www.pila.edu.com.