W procesie rekrutacji kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów: w tym 100 punktów za świadectwo oraz 100 pkt za wyniki testów ósmoklasisty.

Każdy kandydat ma obowiązek zalogować się na stronie pila.edu.com.pl i tam wprowadzić osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki testów ósmoklasisty (patrz „System rekrutacji”). Łączna liczba punktów zostanie obliczona automatycznie przez system zgodnie z podanymi niżej kryteriami, i zadecyduje o kolejności na liście kandydatów do wybranej klasy.
 
Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów1)
Punkty za świadectwo: 100 pkt
 aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7 pkt 
 szczególne osiągnięcia 18 pkt
 ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)  18 pkt 
 ocena z matematyki (za ocenę celującą)  18 pkt 
 ocena z I przedmiotu2) (za ocenę celującą) 18 pkt
 ocena z II przedmiotu3) (za ocenę celującą) 18 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty: 100 pkt
wynik z języka polskiego   100% x 0,35 = 35 pkt 
wynik z matematyki  100% x 0,35 = 35 pkt
 wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt

1) za oceny wyrażone w stopniu: ◾celującym – po 18 punktów; ◾bardzo dobrym – po 17 punktów; ◾dobrym – po 14 punktów; ◾dostatecznym – po 8 punktów; ◾dopuszczającym – po 2 punkty

2) chemia (1Bch mat-chem), fizyka (1Bf, 1b mat-fiz), biologia (1e biol-chem), geografia (1c med-geog)

3) język angielski (1Bch mat-chem), informatyka (1Bf mat-fiz), język angielski (1c med-geog), chemia (1e biol-chem)