internat

podanie

regulaminy_internatu grono plan1 zdjecia

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO
MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE

USTALENIA Z RODZICAMI

Po przyjęciu ucznia w poczet członków grupy wychowawczej, wychowawca jest zobowiązany:

 1. Zapoznać rodziców i młodzież z regulaminem internatu.
 2. Zapoznać rodziców i młodzież z trybem postępowania w przypadku zwolnień wychowanków z internatu.
 1. Pisemne dokumenty poświadczające zgody rodziców na zwolnienia muszą być dołączone do dokumentacji grupy.

ZWOLNIENIA W CIĄGU DNIA:

Wychowanek – mieszkaniec internatu ma prawo do wyjścia poza teren internatu w celu załatwienia spraw osobistych w czasie wolnym tj. w godzinach od zakończenia zajęć szkolnych do godziny 17.00 bez uzgadniania z wychowawcą oraz do zwolnienia za zgodą wychowawcy w godzinach od 19.00 - 20.30.

W czasie nauki własnej (17.00-19.00) wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie tylko w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku zwolnienia wychowanek musi:

 1. Zgłosić chęć wyjścia wychowawcy dyżurnemu.
 2. Uzyskać zgodę wychowawcy dyżurnego – wychowawca wpisuje wyjściezeszytu zwolnień i wyjazdów (jeżeli wyjście będzie trwało krócej niż 1 godzinę wpis nie jest koniecznie wymagany).
 3. Zgłosić swój powrót wychowawcy dyżurnemu.
  Wychowanek ma obowiązek punktualnego powrotu. O każdym nieusprawiedliwionym spóźnieniu czy wyjściu bez zgody wychowawcy zostaną poinformowani rodzice na najbliższym spotkaniu z wychowawcą grupy lub natychmiast telefonicznie jeżeli dotyczy to późnych godzin lub powtarza się.

 

ZWOLNIENIA DO DOMU RODZINNEGO LUB RODZINY W CIĄGU TYGODNIA:

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego lub rodziny w ciągu tygodnia (choroba, konieczność załatwienia ważnych spraw w miejscu zamieszkania itp.) wychowanek jest zabierany przez rodzica lub może uzyskać zgodę na samodzielny wyjazd.

W wyżej wymienionym przypadku wychowanek musi:

 1. Umotywować konieczność wyjazdu i uzyskać zgodę po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy dyżurnego z rodzicami oraz dokonać wpisu na listę wyjazdową.
 2. Po przyjeździe wychowanka do domu rodzice / prawni opiekunowie (lub dorosły uczeń osobiście) potwierdzają telefonicznie jego powrót do domu.razie braku potwierdzenia wychowawca pełniący dyżur potwierdza telefonicznie powrót wychowanka. 

ZWOLNIENIA WYCHOWANKÓW NA CZAS UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH ORGANIZOWANYCH POZA INTERNATEM:

Wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie z internatu na czas uczestniczenia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez inne instytucje niż szkoła macierzysta wychowanka czy internat na pisemną prośbę rodziców i na ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Po uzyskaniu zgody wychowawcy grupy, wychowanka obowiązują procedury zwolnień.

ZWOLNIENIA WYCHOWANKÓW NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁY
(studniówki, „połowinki”, spotkania klasowe).

Wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie z internatu na czas uczestnictwa w/w imprezie okazjonalnej na pisemną prośbę rodziców i przejęcie przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Ponadto wymagane jest każdorazowe telefoniczne potwierdzenie zgody rodziców (opiekunów prawnych) na konkretne imprezy, w celu kontroli nad ich częstotliwością.

Każdy wychowanek, który zamierza uczestniczyć w danym roku szkolnym w imprezach organizowanych po za macierzystą szkołą (połowinki, studniówki) jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy grupy od rodziców (prawnych opiekunów ), pisemną zgodę na udział w takich imprezach, z jednoczesnym oświadczeniem, że na czas trwania imprezy, oraz do momentu powrotu do internatu biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan w jakim wychowanek ( córka/syn ) powrócą do internatu. Oprócz powyższej pisemnej zgody rodzice zobowiązani są każdorazowo bezpośrednio przed uczestnictwem w takiej imprezie córki/syna, potwierdzić zgodę telefonicznie , w celu kontroli nad ich częstotliwością.

Powyższa procedura wynika z kontrowersji jakie budzi postępowanie wobec wychowanków powracających z w/w imprez w stanie nietrzeźwym. W sytuacji dopełnienia powyższej procedury rodzice nie będą mieli podstaw do odwoływania się od decyzji R.W.I. w sytuacji przybycia wychowanków do internatu w stanie nietrzeźwym.

 

ZASADY OGÓLNE PORZĄDKUJĄCE INFORMACJE O STANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKÓW W INTERNACIE ISTOTNE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 1. Wychowanek jest zobowiązany do podania wychowawcy planu zajęć szkolnych i aktualizowania wprowadzanych w nim zmian.
 2. W dniu wyjazdu do domu i powrotu, wychowanek dokonuje wpisu do karty wyjazdów i powrotów grupy.
 3. Wyjazdy w środku tygodnia powinny być poprzedzone uzgodnieniem telefonicznym wychowawcy z rodzicami.

Odwiedziny gości u młodzieży są możliwe:

 • od poniedziałku do czwartku w czasie wolnym - od godziny 14.00 - 17.00 i od 19.00-21.00 po uprzednim zostawieniu w portierni dowodu tożsamości gościa i odnotowaniu jego danych, numeru odwiedzanego pokoju w księdze gości, a następnie osobistym odbiorze osoby odwiedzającej z przed dyżurki portierni,
 • w czasie nauki własnej ( 17.00-19.00) tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego,
 • gości będących wychowankami internatu (z innych grup wychowawczych) do 21.30. (przez cały tydzień)
 • od piątku do niedzieli włącznie, wizyty gości z zewnątrz w pokojach internatu mogą odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego do godziny 19.00, a od 19.00 do 21.00 tylko i wyłącznie w głównej świetlicy internatu,
 • po zakończeniu wizyty, wychowanek ma obowiązek odprowadzić gościa do dyżurki portierni

Jeżeli mieszkaniec internatu z nieznanych wychowawcy powodów nie wróci do internatu – wychowawca o zaistniałym fakcie informuje rodziców, kierownika internatu i odnotowuje ten fakt w zeszycie raportów.

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU INTERNATU ORAZ NA WYPADEK ZAISTNIENIA SYTUACJI ZAGROŻENIA

Podstawa prawna:

 • Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu; Przestępczości wśród dzieci i Młodzieży z dnia 13.01.2004r.
 • Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2004r. w sprawach metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, w rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 I. Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów wychowanków o trudnych sytuacjach wychowawczych.

 1. Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku grupy.
 2. Wychowawca z powiadomienia rodziców sporządza w dzienniku grupy wychowawczej w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami” - notatkę służbową.

 II. Postępowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu wychowanków.

Jeżeli mieszkaniec internatu źle się czuje, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu, a ten w celu zapewnienia mu prawidłowej opieki powinien:

  • Przed południem powiadomić o niepokojących objawach pielęgniarkę i rodziców,
  • W godzinach popołudniowych i nocnych zawiadamia rodziców.
  • Wychowawca wspólnie z rodzicami podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania (odbiór ucznia przez rodziców do domu, przywołanie w uzasadnionych przypadkach pogotowia ratunkowego, samodzielny wyjazd do domu).
  • W razie zaistniałego wypadku wychowawca zawiadamia rodziców, kierownika internatu, a ten dyrektora szkoły, a w uzasadnionych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe.

III. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie internatu (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, kije, rękawice bokserskie itp.)

 1. Nakłonienie wychowanka do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (- jeżeli odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu internatu; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie kierownika internatu, który zawiadamia policję).
 2. W każdym przypadku powiadomienie kierownika internatu i rodziców wychowanka.

IV. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia internatu i cudzej własności.

 1. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 2. W przypadku ustalenia sprawcy wezwanie rodziców.
 3. W wyniku stwierdzenia dużej szkody obligatoryjne powiadomienie Kierownika internatu, Dyrektora szkoły i policji.
 4. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców.
 5. W przypadku nie ustalenia sprawców zdarzenia, wyciągnięcie konsekwencji materialnych od wychowanków przebywających w tym czasie w internacie.


V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez wychowanka.

 1. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie wychowanka w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 2. Wychowanek przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia.
 3. Wszelkie szkody materialne wyrządzone przez wychowanka w wyniku palenia papierosów są usuwane przez niego lub rekompensowane materialnie przez rodziców (opiekunów).

VI. Postępowanie w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyki.

 1. Powiadomienie Kierownika internatu.
 2. Wezwanie policji.
 3. Zabezpieczenie substancji przez pracownika internatu przed dostępem innych osób z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej. Uwaga: znalezionego środka nie wolno wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać itp.
 4. Podjęcie próby ustalenia przez wychowawcę w zakresie działań pedagogicznych właściciela substancji.
 5. Przekazanie substancji policji.
 6. Sporządzenie notatki służbowej.


VII. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Odizolowanie wychowanka.
 2. Powiadomienie Kierownika internatu.
 3. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadomienie policji i pogotowia.
  • Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu wychowanka do domu lub placówki służby zdrowia lub przekazania ucznia do dyspozycji policji – w porozumieniu z Kierownikiem internatu.
 4. Przeprowadzenie (późniejsze) rozmów z rodzicami w obecności wychowanka.
 5. W przypadku, gdy stan zdrowia wychowanka jest poważny, najpierw powiadamiamy pogotowie, policję a następnie rodziców.
 6. Wychowawca nie może podpisywać zgody na badania i zabiegi operacyjne.
 7. Sporządzenie notatki służbowej.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia wychowanka o posiadanie lub rozprowadzanie substancji przypominających narkotyki lub alkohol.

 1. Odizolowanie wychowanka od reszty młodzieży (jeżeli jest to możliwe - pod opiekę drugiego wychowawcy).
 2. Powiadomienie Kierownika internatu.
 3. Wezwanie policji.
 4. Wychowawca w obecności innej osoby (drugiego wychowawcy, kierownika internatu) ma prawo zażądać, aby wychowanek przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby.
 5. W sytuacjach szczególnych (możliwość matactwa, zatarcia śladów, ukrycia podejrzanych substancji lub alkoholu), wychowawca lub kierownik internatu w obecności drugiego wychowawcy i podejrzanego wychowanka, ma prawo do kontroli zawartości szafy, szafki nocnej i tapczanu.  ----Wychowawca nie ma prawa samodzielnie przeszukać odzieży ani dokonać rewizji osobistej wychowanka.----
 6. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów wychowanka i wezwanie do internatu.
 7. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, wzywa się policję, która dokonuje przeszukania wychowanka oraz zabezpiecza substancję.
 8. W przypadku oddania przez wychowanka podejrzanej substancji, następuje niezwłoczne przekazanie policji.
 9. Sporządzenie notatki służbowej.
 10. W przypadku zgody wychowanka na opróżnienie torby, kieszeni i jeśli nie znaleziono alkoholu lub narkotyków sporządzenie notatki i dalsza obserwacja wychowanka.

IX. Postępowanie wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 1. Powiadomienie Kierownika internatu.
 2. Odizolowanie wychowanka pod opiekę drugiego wychowawcy lub Kierownika internatu.
 3. Powiadomienie policji.
 4. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 5. Powiadomienie rodziców wychowanka.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie policji.
 7. Sporządzenie notatki służbowej.

X. Postępowanie w sytuacji, gdy w internacie znajduje się ofiara przestępstwa.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej przez wezwanie pogotowia, jeśli ofiara doznała obrażeń.
 2. Powiadomienie kierownika internatu.
 3. Powiadomienie policji.
 4. Rozmowa i próba wyjaśnienia przyczyn zaistniałego przestępstwa.
 5. Powiadomienie rodziców ofiary i sprawcy przestępstwa o zaistniałym zdarzeniu.
 6. Sporządzenie notatki służbowej.

XI. Postępowanie w sytuacji zatrzymania wychowanka przez policję poza terenem internatu

W przypadku otrzymania informacji o zatrzymaniu przez policję wychowanka internatu niepełnoletniego:

 1. Wychowawca powiadamia kierownika internatu
 2. Powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka.
 3. W przypadku braku możliwości natychmiastowego przyjazdu rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca dyżurny (kierownik internatu) udaje się na komendę policji w celu obecności w czasie czynności wyjaśniających, a następnie odbioru i opieki nad wychowankiem do chwili przyjazdu rodziców ( opiekunów prawnych) wychowanka.

W przypadku otrzymania informacji o zatrzymaniu przez policję wychowanka internatu pełnoletniego:

1. Wychowawca powiadamia kierownika internatu.
2. O dalszym toku postępowania decyduje policja zgodnie z art. 243 K.K.
3. W momencie zatrzymania pełnoletni wychowanek ma prawo do wskazania osób, które policja powinna powiadomić.
4.
W sytuacji przybycia do internatu policji z nakazem przeszukania pomieszczeń mieszkalnychsocjalnych, po sprawdzeniu w/w nakazu, kierownik zezwala na dokonanie czynności związanych z przeszukaniem pomieszczeń w obecności wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego.

Każdy przypadek naruszenia regulaminu internatu przez wychowanka jest omawiany na posiedzeniu Rady Wychowawców Internatu. Decyzje wychowawców, wychowanek i rodzice otrzymuje do wiadomości bezpośrednio po Radzie Wychowawczej.

 

zapowiedzi

zakladka internat

zakladka hotspot

zakladka pasje

klasy medialne

zakladka biblioteka

wierszynka

sport szkola

logo ratownicza1

fotopstryk szkola

mlody obywatel

kokeshi

Członkowstwo

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.