internat

podanie

regulaminy_internatu grono plan1 zdjecia

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO
MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE

USTALENIA Z RODZICAMI

Po przyjęciu ucznia w poczet członków grupy wychowawczej, wychowawca jest zobowiązany:

 1. Zapoznać rodziców i młodzież z regulaminem internatu.
 2. Zapoznać rodziców i młodzież z trybem postępowania w przypadku zwolnień wychowanków z internatu.
 1. Pisemne dokumenty poświadczające zgody rodziców na zwolnienia muszą być dołączone do dokumentacji grupy.

ZWOLNIENIA W CIĄGU DNIA:

Wychowanek – mieszkaniec internatu ma prawo do wyjścia poza teren internatu w celu załatwienia spraw osobistych w czasie wolnym tj. w godzinach od zakończenia zajęć szkolnych do godziny 17.00 bez uzgadniania z wychowawcą oraz do zwolnienia za zgodą wychowawcy w godzinach od 19.00 - 20.30.

W czasie nauki własnej (17.00-19.00) wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie tylko w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku zwolnienia wychowanek musi:

 1. Zgłosić chęć wyjścia wychowawcy dyżurnemu.
 2. Uzyskać zgodę wychowawcy dyżurnego – wychowawca wpisuje wyjściezeszytu zwolnień i wyjazdów (jeżeli wyjście będzie trwało krócej niż 1 godzinę wpis nie jest koniecznie wymagany).
 3. Zgłosić swój powrót wychowawcy dyżurnemu.
  Wychowanek ma obowiązek punktualnego powrotu. O każdym nieusprawiedliwionym spóźnieniu czy wyjściu bez zgody wychowawcy zostaną poinformowani rodzice na najbliższym spotkaniu z wychowawcą grupy lub natychmiast telefonicznie jeżeli dotyczy to późnych godzin lub powtarza się.

 

ZWOLNIENIA DO DOMU RODZINNEGO LUB RODZINY W CIĄGU TYGODNIA:

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego lub rodziny w ciągu tygodnia (choroba, konieczność załatwienia ważnych spraw w miejscu zamieszkania itp.) wychowanek jest zabierany przez rodzica lub może uzyskać zgodę na samodzielny wyjazd.

W wyżej wymienionym przypadku wychowanek musi:

 1. Umotywować konieczność wyjazdu i uzyskać zgodę po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy dyżurnego z rodzicami oraz dokonać wpisu na listę wyjazdową.
 2. Po przyjeździe wychowanka do domu rodzice / prawni opiekunowie (lub dorosły uczeń osobiście) potwierdzają telefonicznie jego powrót do domu.razie braku potwierdzenia wychowawca pełniący dyżur potwierdza telefonicznie powrót wychowanka. 

ZWOLNIENIA WYCHOWANKÓW NA CZAS UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH ORGANIZOWANYCH POZA INTERNATEM:

Wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie z internatu na czas uczestniczenia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez inne instytucje niż szkoła macierzysta wychowanka czy internat na pisemną prośbę rodziców i na ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Po uzyskaniu zgody wychowawcy grupy, wychowanka obowiązują procedury zwolnień.

ZWOLNIENIA WYCHOWANKÓW NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁY
(studniówki, „połowinki”, spotkania klasowe).

Wychowanek może uzyskać zgodę na zwolnienie z internatu na czas uczestnictwa w/w imprezie okazjonalnej na pisemną prośbę rodziców i przejęcie przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Ponadto wymagane jest każdorazowe telefoniczne potwierdzenie zgody rodziców (opiekunów prawnych) na konkretne imprezy, w celu kontroli nad ich częstotliwością.

Każdy wychowanek, który zamierza uczestniczyć w danym roku szkolnym w imprezach organizowanych po za macierzystą szkołą (połowinki, studniówki) jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy grupy od rodziców (prawnych opiekunów ), pisemną zgodę na udział w takich imprezach, z jednoczesnym oświadczeniem, że na czas trwania imprezy, oraz do momentu powrotu do internatu biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan w jakim wychowanek ( córka/syn ) powrócą do internatu. Oprócz powyższej pisemnej zgody rodzice zobowiązani są każdorazowo bezpośrednio przed uczestnictwem w takiej imprezie córki/syna, potwierdzić zgodę telefonicznie , w celu kontroli nad ich częstotliwością.

Powyższa procedura wynika z kontrowersji jakie budzi postępowanie wobec wychowanków powracających z w/w imprez w stanie nietrzeźwym. W sytuacji dopełnienia powyższej procedury rodzice nie będą mieli podstaw do odwoływania się od decyzji R.W.I. w sytuacji przybycia wychowanków do internatu w stanie nietrzeźwym.

 

ZASADY OGÓLNE PORZĄDKUJĄCE INFORMACJE O STANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKÓW W INTERNACIE ISTOTNE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 1. Wychowanek jest zobowiązany do podania wychowawcy planu zajęć szkolnych i aktualizowania wprowadzanych w nim zmian.
 2. W dniu wyjazdu do domu i powrotu, wychowanek dokonuje wpisu do karty wyjazdów i powrotów grupy.
 3. Wyjazdy w środku tygodnia powinny być poprzedzone uzgodnieniem telefonicznym wychowawcy z rodzicami.

Odwiedziny gości u młodzieży są możliwe:

 • od poniedziałku do czwartku w czasie wolnym - od godziny 14.00 - 17.00 i od 19.00-21.00 po uprzednim zostawieniu w portierni dowodu tożsamości gościa i odnotowaniu jego danych, numeru odwiedzanego pokoju w księdze gości, a następnie osobistym odbiorze osoby odwiedzającej z przed dyżurki portierni,
 • w czasie nauki własnej ( 17.00-19.00) tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego,
 • gości będących wychowankami internatu (z innych grup wychowawczych) do 21.30. (przez cały tydzień)
 • od piątku do niedzieli włącznie, wizyty gości z zewnątrz w pokojach internatu mogą odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego do godziny 19.00, a od 19.00 do 21.00 tylko i wyłącznie w głównej świetlicy internatu,
 • po zakończeniu wizyty, wychowanek ma obowiązek odprowadzić gościa do dyżurki portierni

Jeżeli mieszkaniec internatu z nieznanych wychowawcy powodów nie wróci do internatu – wychowawca o zaistniałym fakcie informuje rodziców, kierownika internatu i odnotowuje ten fakt w zeszycie raportów.

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU INTERNATU ORAZ NA WYPADEK ZAISTNIENIA SYTUACJI ZAGROŻENIA

Podstawa prawna:

 • Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu; Przestępczości wśród dzieci i Młodzieży z dnia 13.01.2004r.
 • Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2004r. w sprawach metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, w rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 I. Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów wychowanków o trudnych sytuacjach wychowawczych.

 1. Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku grupy.
 2. Wychowawca z powiadomienia rodziców sporządza w dzienniku grupy wychowawczej w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami” - notatkę służbową.

 II. Postępowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu wychowanków.

Jeżeli mieszkaniec internatu źle się czuje, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu, a ten w celu zapewnienia mu prawidłowej opieki powinien:

  • Przed południem powiadomić o niepokojących objawach pielęgniarkę i rodziców,
  • W godzinach popołudniowych i nocnych zawiadamia rodziców.
  • Wychowawca wspólnie z rodzicami podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania (odbiór ucznia przez rodziców do domu, przywołanie w uzasadnionych przypadkach pogotowia ratunkowego, samodzielny wyjazd do domu).
  • W razie zaistniałego wypadku wychowawca zawiadamia rodziców, kierownika internatu, a ten dyrektora szkoły, a w uzasadnionych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe.

III. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie internatu (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, kije, rękawice bokserskie itp.)

 1. Nakłonienie wychowanka do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (- jeżeli odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu internatu; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie kierownika internatu, który zawiadamia policję).
 2. W każdym przypadku powiadomienie kierownika internatu i rodziców wychowanka.

IV. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia internatu i cudzej własności.

 1. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 2. W przypadku ustalenia sprawcy wezwanie rodziców.
 3. W wyniku stwierdzenia dużej szkody obligatoryjne powiadomienie Kierownika internatu, Dyrektora szkoły i policji.
 4. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców.
 5. W przypadku nie ustalenia sprawców zdarzenia, wyciągnięcie konsekwencji materialnych od wychowanków przebywających w tym czasie w internacie.


V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez wychowanka.

 1. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie wychowanka w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 2. Wychowanek przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia.
 3. Wszelkie szkody materialne wyrządzone przez wychowanka w wyniku palenia papierosów są usuwane przez niego lub rekompensowane materialnie przez rodziców (opiekunów).

VI. Postępowanie w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyki.

 1. Powiadomienie Kierownika internatu.
 2. Wezwanie policji.
 3. Zabezpieczenie substancji przez pracownika internatu przed dostępem innych osób z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej. Uwaga: znalezionego środka nie wolno wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać itp.
 4. Podjęcie próby ustalenia przez wychowawcę w zakresie działań pedagogicznych właściciela substancji.
 5. Przekazanie substancji policji.
 6. Sporządzenie notatki służbowej.


VII. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Odizolowanie wychowanka.
 2. Powiadomienie Kierownika internatu.
 3. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadomienie policji i pogotowia.
  • Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu wychowanka do domu lub placówki służby zdrowia lub przekazania ucznia do dyspozycji policji – w porozumieniu z Kierownikiem internatu.
 4. Przeprowadzenie (późniejsze) rozmów z rodzicami w obecności wychowanka.
 5. W przypadku, gdy stan zdrowia wychowanka jest poważny, najpierw powiadamiamy pogotowie, policję a następnie rodziców.
 6. Wychowawca nie może podpisywać zgody na badania i zabiegi operacyjne.
 7. Sporządzenie notatki służbowej.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia wychowanka o posiadanie lub rozprowadzanie substancji przypominających narkotyki lub alkohol.

 1. Odizolowanie wychowanka od reszty młodzieży (jeżeli jest to możliwe - pod opiekę drugiego wychowawcy).
 2. Powiadomienie Kierownika internatu.
 3. Wezwanie policji.
 4. Wychowawca w obecności innej osoby (drugiego wychowawcy, kierownika internatu) ma prawo zażądać, aby wychowanek przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby.
 5. W sytuacjach szczególnych (możliwość matactwa, zatarcia śladów, ukrycia podejrzanych substancji lub alkoholu), wychowawca lub kierownik internatu w obecności drugiego wychowawcy i podejrzanego wychowanka, ma prawo do kontroli zawartości szafy, szafki nocnej i tapczanu.  ----Wychowawca nie ma prawa samodzielnie przeszukać odzieży ani dokonać rewizji osobistej wychowanka.----
 6. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów wychowanka i wezwanie do internatu.
 7. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, wzywa się policję, która dokonuje przeszukania wychowanka oraz zabezpiecza substancję.
 8. W przypadku oddania przez wychowanka podejrzanej substancji, następuje niezwłoczne przekazanie policji.
 9. Sporządzenie notatki służbowej.
 10. W przypadku zgody wychowanka na opróżnienie torby, kieszeni i jeśli nie znaleziono alkoholu lub narkotyków sporządzenie notatki i dalsza obserwacja wychowanka.

IX. Postępowanie wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 1. Powiadomienie Kierownika internatu.
 2. Odizolowanie wychowanka pod opiekę drugiego wychowawcy lub Kierownika internatu.
 3. Powiadomienie policji.
 4. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 5. Powiadomienie rodziców wychowanka.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie policji.
 7. Sporządzenie notatki służbowej.

X. Postępowanie w sytuacji, gdy w internacie znajduje się ofiara przestępstwa.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej przez wezwanie pogotowia, jeśli ofiara doznała obrażeń.
 2. Powiadomienie kierownika internatu.
 3. Powiadomienie policji.
 4. Rozmowa i próba wyjaśnienia przyczyn zaistniałego przestępstwa.
 5. Powiadomienie rodziców ofiary i sprawcy przestępstwa o zaistniałym zdarzeniu.
 6. Sporządzenie notatki służbowej.

XI. Postępowanie w sytuacji zatrzymania wychowanka przez policję poza terenem internatu

W przypadku otrzymania informacji o zatrzymaniu przez policję wychowanka internatu niepełnoletniego:

 1. Wychowawca powiadamia kierownika internatu
 2. Powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka.
 3. W przypadku braku możliwości natychmiastowego przyjazdu rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca dyżurny (kierownik internatu) udaje się na komendę policji w celu obecności w czasie czynności wyjaśniających, a następnie odbioru i opieki nad wychowankiem do chwili przyjazdu rodziców ( opiekunów prawnych) wychowanka.

W przypadku otrzymania informacji o zatrzymaniu przez policję wychowanka internatu pełnoletniego:

1. Wychowawca powiadamia kierownika internatu.
2. O dalszym toku postępowania decyduje policja zgodnie z art. 243 K.K.
3. W momencie zatrzymania pełnoletni wychowanek ma prawo do wskazania osób, które policja powinna powiadomić.
4.
W sytuacji przybycia do internatu policji z nakazem przeszukania pomieszczeń mieszkalnychsocjalnych, po sprawdzeniu w/w nakazu, kierownik zezwala na dokonanie czynności związanych z przeszukaniem pomieszczeń w obecności wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego.

Każdy przypadek naruszenia regulaminu internatu przez wychowanka jest omawiany na posiedzeniu Rady Wychowawców Internatu. Decyzje wychowawców, wychowanek i rodzice otrzymuje do wiadomości bezpośrednio po Radzie Wychowawczej.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.