Informator gimnazjalisty
(wkrótce)

Prezentacja profili klas (wkrótce)

REKRUTACJA

  Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny  2015/2016

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa 1 a - matematyczno - geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski; języki obce: angielski, rosyjski

klasa 1 b - matematyczno - fizyczna z rozszerzoną informatyką
przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka; języki obce: angielski, niemiecki

klasa 1 c - medialno - humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: język polski - historia - język angielski; języki obce: angielski, francuski

dodatkowe przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, zajęcia artystyczne

klasa 1 d - humanistyczno - przyrodnicza
przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, wos;  języki obce: angielski, niemiecki

dodatkowy przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne

klasa 1 e1 - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;  języki obce: angielski, rosyjski

klasa 1 e2  - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;  języki obce: angielski, niemiecki


klasa 1 f - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;   języki obce: angielski, niemiecki

 

TECHNIKUM NR 6 - TECHNIK WIERTNIK


klasa 1 tw - zawód: "technik wiertnik"; języki obce: angielski, niemiecki

przedmioty rozszerzone wspierające kształcenie zawodowe: matematyka, geografiaPodział na grupy oraz stopień zaawansowania języków obcych zostanie ustalony na podstawie wyników testów gimnazjalnych oraz testów przeprowadzonych na początku września przez nauczycieli.

 SYSTEM REKRUTACJI. TERMINARZ.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbywa się za pośrednictwemelektronicznego naboru. Na stronie www.pila.edu.com.pl należy się zalogować i  wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę (najlepiej kilka klas, na wypadek gdyby kandydat nie dostał się do klasy pierwszego wyboru), w której kandydat chciałby podjąć naukę. Jeżeli Zespół Szkół im. St.Staszica jest szkołą pierwszego wyboru kandydaci, po wprowadzeniu danych do elektronicznej bazy danych, powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły niezbędne dokumenty.

Wskazówki:

1. Załóż konto na stronie internetowej www.pila.edu.com.pl

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać trzy szkoły (zespoły), a w nich dowolną liczbę oddziałów. (!Ustal właściwą kolejność oddziałów). Wybierz, zaznacz i wpisz wszystkie dane. Wydrukuj podanie i złóż na nim czytelny podpis (kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego).


2. Zanieś wydrukowane podanie do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Do podania dołącz "Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych" tj. kartę wyboru 3 szkół wydaną przez Gimnazjum oraz koszulkę na dokumenty.
Termin od 11 maja do 2 czerwca 2015, do godz. 15.00.

Do 24 czerwca 2015r do godz. 15.00 możesz dokonać zmian w wyborze klasy / szkoły. w przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru musisz przenieść dokumenty.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach.

Zanieś kopie świadectwa oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru ( do 30 czerwca 2015r., do godziny 15.00)

4.  Od 3 lipca 2015r (godz. 13.00) możesz sprawdzić, do której szkoły/ klasy zostałeś zakwalifikowany. Szkoła wywiesi listę przyjętych kandydatów. Informację znajdziesz również w systemie po zalogowaniu się.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu (do 7 lipca 2015r, do godziny 13.00).

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU .


Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


1. liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2  (max 12 pkunktów)

(sposób przeliczania oceny na punkty: za ocenę celującą – 6 pkt; bardzo dobrą – 5 pkt; dobrą – 4 pkt; dostateczną – 3 pkt;).

2. liczbowo określona ocena z trzech przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2  (max 3 x 12 punktów):
1A (matematyka, geografia, język obcy nowożytny do wyboru), 1B (matematyka, fizyka, informatyka), 1C (historia, wos, język obcy nowożytny do wyboru) ,1D (historia, biologia, wiedza o społeczeństwie), 1 E,F (biologia, chemia, język obcy nowożytny do wyboru), 1tw (matematyka, fizyka, geografia)

3. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów


4. konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 12 pkt.) - max 24 pkt
- języka polskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka francuskiego,
- języka angielskiego,
- geografii,
- chemii,
- fizyki,
- historii,
- matematyki,
- biologii,
- wiedzy o społeczeństwie pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
5. sposób punktowania  osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej (max 16 punktów):
a) sportowe:
- na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim ( 1 - 6 m ) 8 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim ( 1 - 3 m ) 6 pkt.
- na szczeblu powiatowym ( 1 - 3 m ) 3 pkt.
b) artystyczne:
- na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim (laureat, 1 - 3 m, wyróżnienie ) 8 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (laureat, 1 - 3 ) 6 pkt.
- na szczeblu powiatowym (laureat, 1 - 3 ) 3 pkt.
c) konkursy wiedzy:
- na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim (laureat,  1- 3 m, wyróżnienie )  8 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim ( laureat, 1 - 3 m ) 6 pkt.

- na szczeblu powiatowym ( laureat, 1 - 3 m ) 3 pkt.


Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko jeden raz.

6. osiągnięcia kandydata  na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego zwłaszcza w formie wolontariatu - 4 pkt


7. egzamin gimnazjalny: ( sposób przeliczania wyników procentowych na punkty: 1% = 0,2 pkt)
 


- „część humanistyczna” - max 40 punktów

  język polski (max 100% = 20 pkt)

  historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt)

-„część matematyczno-przyrodnicza” - max 40 punktów

  matematyka (max 100% = 20 pkt)

  przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt)

 - "część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy" (max 100% = 20 pkt)

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200


10. Niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół oraz wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej:

a) laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjów,

b) laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych,

c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 4,


Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.


WARUNKIEM OSTATECZNEGO PRZYJĘCIA KANDYDATA (Z ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW) DO SZKOŁY JEST ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW.

 WYMAGANE DOKUMENTY.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Trzy fotografie (podpisane).
2. Kserokopia aktu urodzenia.
3. Potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia oraz rodziców / opiekunów (zaświadczenie z Urzędu Gminy, kserokopia dowodu osobistego).
4. Oryginał Świadectwa ukończenia gimnazjum oraz Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
6. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).

TECHNIKUM NR 6

1. Trzy fotografie (podpisane).
2. Kserokopia aktu urodzenia.
3. Potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia oraz rodziców / opiekunów (zaświadczenie z Urzędu Gminy, kserokopia dowodu osobistego).
4. Oryginał Świadectwa ukończenia gimnazjum oraz Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
6. Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).
7. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (Skierowanie na badanie wydaje szkoła).

 

KWESTIONARIUSZE DO POBRANIA

Kwestionariusz do II Liceum Ogólnokształcącego - kwestionariusz_lo.pdf

Kwestionariusz do Technikum nr 6 - kwestionariusz_tw.pdf

Podanie do Internatu - pdf

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.